Algemene Voorwaarden Inzake Verkoop

1.              Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verkoop door Omega-SLE met kopers gesloten en betreffen de in deze Algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voorzover deze algemene voorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de hierbedoelde koopovereenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Omega-SLE inzake levering van goederen en diensten, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda

2.              Definities

In deze AV wordt verstaan onder:

Verkoper: Voormalig Omega Sound Light Events te Prinsenbeek.

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een webwinkel-transactie apparatuur koopt van verkoper.

Koopperiode: De tijd tussen het moment van kopen en retourneren gedurende een opzicht periode.

Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verkoper voor verkoop beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken eventuele behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

3.              Koop

De koop vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gekochte apparatuur is afgerekend middels paypal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.              Tarieven

De koper wordt geacht de door verkoper gehanteerde verkooptarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Koper dient de koopprijs volledig vóór of bij aanvang van de verzending te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

5.              Annulering

5.a.           Indien koper bij verkoper een optie heeft genomen op te kopen apparatuur en vervolgens van kopen daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien koper de voorgenomen koopovereenkomst annuleert,

5.b.           De hiervoor onder 5.a. Genoemde annuleringsbepalingen gelden alleen voor het gehele assortiment. Op annulering van gehele door 

6.              Legitimatieplicht

Alvorens de verkoopovereenkomst met koper aan te gaan kan verkoper de koper verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verkoper van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.

7.              Gebruik tijdens koopperiode

De koper zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De koper zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag gedurende een eventuele garantieperiode.

8.              Vervoer

Koper vervoert de door hem gekochte apparatuur in de door verkoper verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico.

Indien is gekozen om gebruik te maken van een transporteur gelden de voorwaarden van de transporteur naast onze voorwaarden.

9.              Werking

9.a.           De koper verklaart zich ervan te gewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van verkoper wordt geleverd. Door het aangaan van de koopovereenkomst verklaart koper bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent koper dat de door hem gekochte apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur koopt.

9.b.           Indien zich tijdens de koopperiode een storing in of aan de gekochte apparatuur voordoet, dient koper dit direct te melden aan verkoper. Het is koper niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gekochte apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gekochte apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan verkoper is koper volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

10.            In gebreke zijn en schadevergoeding

10.a.         De apparatuur moet door de koper aan het magazijn van verkoper worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien koper niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de koopperiode het door hem gekochte afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De koopprijs is te allen tijde verschuldigd over de bestelde zaken.

10.b.         De apparatuur moet door koper aan het magazijn van verkoper worden teruggebracht in geval van gebreken en uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen koopperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is koper de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de kosten voor retournering en verzending.

10.c.         Indien verkoper ten gevolge van te late terug bezorging door koper en/of ten gevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door koper op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verkoper het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van koper te claimen.

11.            Meldingsplicht

N.v.t.

12.            Verzekeringen

12.a.         De koper verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat het door hem gekochte niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.

12.b.         De koper dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gekochte apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gekochte apparatuur gedurende de hele koopperiode. De te verzekeren waarde van de gekochte zaken wordt op schriftelijk verzoek van de koper aan deze door verkoper meegedeeld.

13.            Schade

13.a.         Alle schade die tijdens de koopperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de koper indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de koper afgesloten verzekering.

13.b.         Het is koper niet toegestaan om in podia, decors, vloerbedekking en andere dergelijke materialen of delen hiervan door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen.

Ophangen van materialen aan decorwanden dient te geschieden met dubbelzijdig plakband dan wel met draden vanaf de bovenplint. Indien koper zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de koper verplicht zijn tot vergoeding van die gehele decorwanden en/of vloerbedekkingsdelen en/of podiumdelen die door koper door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

13.c.         De verkoper is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de koopperiode als gevolg van het niet of of niet naar verwachting functioneren van de gekochte apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gekochte apparatuur.

14.            Geheimhouding

De koper zal geen gegevens betreffende de door verkoper inzake de gekochte apparatuur gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de koopovereenkomst bekend worden, kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.

15.            Weigeringsrecht verkoper

Verkoper heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een koopovereenkomst niet aan te gaan.

16.            Gebruik door derden

Het is de koper niet toegestaan gedurende de koopperiode de gekochte apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

17.            BUMA/STEMRA/SENA-rechten

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door koper ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audio-dragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verkoper beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van koper die voorts verkoper vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

18.            Bijzondere bepalingen

Indien koper gebruik wenst te maken van technisch personeel van Omega-SLE voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de koopperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast onderhavige AV tevens Bijzondere Bepalingen die als lid 19.1 tot en met lid 19.4 op deze AV zijn geprint en met deze AV onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst.

19.            Gebruik van technisch personeel van Omega-SLE

19.1.         Technisch personeel heeft recht op:

·       ° 1 maaltijd per 4 uur, deze mag bestaan uit: brunch/lunch met brood, vleeswaren en/of zuivelproducten en/of zoetwaren, warme maaltijd.

·       ° 2 consumpties per uur, dit mag zijn, koffie, thee, frisdrank of zuivelproducten doch in géén geval alcoholische drank.

·       ° Persoonlijke verzorging, kleedruimte met wasgelegenheid en toilet.

·       ° Slaapgelegenheid, alleen als een productie meer dan acht uur bestrijkt en het niet verantwoord is direct aan de terugreis te beginnen.

·       ° Veiligheid, koper draagt zorg voor de veiligheid van het personeel.

·       ° Vrije toegang tot: eigen apparatuur, podia, backstage-ruimten, stroomvoorzieningen en verlichtingsmasten.

·       ° Het beoordelen van de plaats van apparatuur, bekabeling, verlichting en masten in overeenstemming met de koper of hiervoor aangewezen personeel van de koper.

·       ° Hulp van koper of hiervoor aangewezen personeel van de koper bij het plaatsen en afbouwen van apparatuur, bekabeling, verlichting en masten. Deze personen volgen aanwijzingen van personeel van Omega-SLE  en voeren deze uit onder verantwoording van de koper.

·       ° Medische assistentie door een erkend EHBO-er in geval van calamiteiten.

·       ° Weigeren tot uitvoeren van een opdracht als deze niet veilig dan wel in strijd is met de Wet of niet ethisch/moreel verantwoord is.

·       ° Staken van de werkzaamheden als niet wordt voldaan aan één van voorgaande voorwaarden.

19.2.         Technisch personeel moet:

·       ° Een productie naar eer en geweten op een normale wijze uit (kunnen) voeren.

·       ° Zich houden aan de wettelijke normen voor geluidsoverlast doch is niet aansprakelijk voor schade aan het gehoor van aanwezigen/derden in de ruimte waar de productie plaatsvindt.

·       ° In geval van geluidsoverlast, calamiteiten of andere niet voorziene gebeurtenissen gehoor geven aan opdrachten van de plaatselijke ordehandhavers zoals Politie en Brandweer.

·       ° Een productie, al of niet tijdelijk, staken wanneer gevaar ontstaat voor wie dan ook.

19.3.         Technisch personeel mag:

·       ° Zichzelf beschermen in geval van calamiteiten.

·       ° Een derde het recht ontzeggen podia, apparatuur, bekabeling, verlichting en masten te betreden dan wel aan te raken als dit gevaar oplevert voor de productie.

19.4.         Annulering van een productie inclusief personeel geschiedt onder dezelfde condities als in lid 5.a. Met uitzondering van het volgende: Personeel wordt 50% van de vooraf berekende tijd doorbetaald tegen het dan geldende uurtarief voor technisch personeel.

 

20.            Moraal,ethiek en normen

Personeel van Omega-SLE heeft zichzelf te houden aan alle overige vormen van moraal, ethiek en normen welke in de maatschappij worden gehandhaafd.